Järjestölähtöinen kuntoutus on merkittävä osa kuntoutusjärjestelmää ja järjestöjen panos ihmisten kuntoutumisen edistämisessä on huomattava. Järjestöt tuottavat pitkään kokemukseen pohjautuvaa ja kohderyhmälähtöiseen osaamiseen perustuvaa avo- ja laitoskuntoutusta. Järjestöjen osuus yksityisistä kuntoutuslaitospalveluista oli peräti 45 prosenttia vuonna 2017.

Järjestöt tuntevat kuntoutujan arjen ja tarjoavat myös vapaaehtoisvoimin monenlaista apua ja kuntoutumisen tukea. Järjestöjen tarjoama tuki on erityisen tärkeää ihmisille, joilla on riski jäädä vaille tarvitsemaansa tukea ja palveluja julkisessa järjestelmässä. Laajuuteensa ja merkitykseensä nähden järjestölähtöinen kuntoutus on kuitenkin valitettavan huonosti tunnettua.

Järjestöjen kuntoutuspalveluja on paljon, mutta niitä ei tunneta

SOSTE kysyi tämänvuotisessa Sosiaalibarometrissä sosiaali- ja terveysjohtajilta, Kelan johdolta ja TE-johdolta, missä määrin he tuntevat alueensa sosiaali- ja terveysjärjestöjen kuntoutuspalveluja ja kuntoutumista tukevia toimia. Tulokset kertovat karusti, kuinka huonosti tunnettua järjestöjen toiminta on.

Vain joka neljäs vastaaja arvioi tuntevansa järjestöjen kuntoutuspalveluja vähintään melko paljon. Joka kolmas tuntee niitä varsin vähän. Kelan johdosta lähes 40 prosenttia tunnustaa tuntevansa järjestöjen palveluja vain vähän tai ei lainkaan.

Kuntoutumista tukevia toimia tunnetaan erittäin huonosti

Kuntoutumista tukevia toimia tunnetaan vielä kuntoutuspalvelujakin huonommin. Siis vertaistukea, virkistystoimintaa, ensitietoa, tukea kuntoutujan läheisille tai vaikkapa juridista neuvontaa.

Kaikista barometrin vastaajista vain joka viides tuntee alueensa järjestöjen kuntoutumista tukevaa toimintaa hyvin ja 40 prosenttia vain vähän tai ei lainkaan. Kelan johdosta peräti joka toinen myöntää tuntevansa sitä erittäin huonosti.

Toiminnan tunnetuksi tekeminen on iso haaste. Tiedon levittäminen ja järjestöjen toiminnan liittäminen osaksi kuntoutuksen ja kuntoutumisen polkuja vaatii pitkäkestoisia ponnisteluja kaikilta toimijoita, ei vain järjestöiltä. Kuntoutusjärjestelmä toimii tehokkaammin, kun eri toimijat ovat palveluketjuissa kiinteästi mukana. Kuntoutuskomiteakin suositteli raportissaan järjestöjen integroimista osaksi kuntoutumisen prosessia jo asiakassuunnitelmissa.

Positiivista onkin, että järjestöjen tarjoamia toimintamuotoja pidetään tärkeinä. Erityisesti tukihenkilötoiminnan, vertaistoiminnan ja kuntoutusohjaajan palvelujen saatavuutta pidetään erittäin tärkeänä niin sosiaali- ja terveysjohtajien kuin Kelan vastaajien keskuudessa.

Järjestöjen työ monipuolisesti esillä Kuntoutuspäivillä

Järjestöjen tekemään laajaan ja innovatiiviseen kuntoutustyöhön pääsee tutustumaan vaikkapa tulevassa Kuntoutuspäivät 2019 -tapahtumassa 6.-7.6. SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) on koonnut iltapäivän mittaisen ohjelman, jossa tuodaan useammasta näkökulmasta esille järjestöjen kuntoutujalähtöistä työtä. Samalla julkaistaan lisää kuntoutustuloksia vuoden 2019 Sosiaalibarometristä.

Päivi Opari, erityisasiantuntija
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry